portfolio / logos

Groupe conseil Wilmot

Logo du Groupe Conseil Wilmot. Le ”W” de Wilmot sert d’ailes au hibou.